Sadrzaji.png
Dizajn.png

Tehnički uslovi korišćenja XLeco

Na ovom mestu su opisani tehnički uslovi sistema.

Osnovni paket XLeco sistem ima tehnička ograničenja koja prevazilaze potrebe jednog kvalitetnog i bogato ukrašenog internet sajta.
Cilj osnovnog paketa sistema je da zadovolji potrebe oko 95% korisnika.
Za 5% korisnika su potrebni posebni dodaci i / ili posebno definisane kvote, koje korisnik može da naruči u prodavnici sistema.
Primer jednog dodatka je Formular generator. U samom sistemu postoji forma za komnikaciju korisnika sa vlasnikom sistema.
Ali ako su potrebne veće mogućnost, recimo naručivanje ili slanje dokumenata korisnik može u prodavnici da dooda u svoj sistem i generator formulara koji otvara potpuno nove komunikacione mogućnosti.
Svi resursi sistema imaju svoja ograničenja, i za sve resorse se može posebno naručiti u prodavnici odgovarajući proizvod. U slučaju da nema traženog proizvoda u prodavnici može se kontaktirati XLeco partner ili XLeco direktno kroz upit za posebne servise. Mogućnosti sistema su takve da je moguće dobiti i dedicirani server bilo koje snage i veličine ali se za to mora uraditi analiza stvarnih potreba korisnika.
SVE KVOTE ODREĐUJE XLeco.
XLeco je jedini ko odlučuje koliko čega će biti u sistemu i to možemo promeniti u svakom trenutku i dodati nove granice u slučaju da dođe do neadekvatnog korišćenja resursa koji mogu na bilo koji način da preopterete i ugroze sistem.
Znači da ova ograničenja nisu fiksna i da su ovde samo kao naznaka da korisnici znaju na šta okvirno mogu da računaju. Svi brojevi koji budu objavljeni su samo približni i plod su pretpostavki kako se normalno koriste resorsi na internetu.
Primer je recimo veličina slike, jpg fotografija od 8MB nema šta da traži na internetu, u sistemu postoji alat za redukovanje na poželjne veličine, a ugrađena je kvota da klijent ne bi mogao da pošalje beskonačan broj slika ove veličine i time uspori rad celog sistema.

U slučaju posebnih želja korisnika XLeco planira projekat i u slučaju odobrenja, klijentu se daje ponuda.
Posle uplate 50% sredstava počinje se na izradi željenog dodatka sistemu.

Dizajn sajta radi korisnik samostalno koristeću ponuđene dizajn predloge, ili dizajnirajući svoju prezentaciju potpuno samostalno.
Ukoliko korisnik želi poseban dizajn moguće je naručiti da XLeco uradi profesionalni dizajn. Ovaj profesionalni dizajn XLeco radi istim alatima kao i krajnji korisnik, što znači da bi i korisnik isto mogao da uradi dizajn ukoliko ima potrebna znanja i ovde XLeco počinje sa radom isključivo posle uplate 50% sredstava.

Granice osnovnog paketa:
Jedna prezentacija može imati
  • do 1000 pisanih sadržaja
  • 50 menija
  • 50 dizajna
  • 500 Mb dokumenata, slika

Opšti uslovi korišćenja XLeco sistema


Aktuelna verzija Opštih uslova korišćenja je uvek objavljena na ovom mestu (xleco.net/faq pod "VAŽNO/Opšti uslovi korišćenja") sve druge verzije Opštih uslova gube važnost.

Predmet i pojmovi
eXtra Large internet ecology, u prevodu “Velika ekologija interneta” , u daljem tekstu XLeco

XLeco je uslužna mreža, tehnologija, internet platforma, koju je organizovao i povezao u celinu Jovan Bogojević (jovan.bogojevic.com)
XLeco se sastoji od samog sistema, tehnologije, firmi koje održavaju servere, firmi koje se bave održavanjem tehnologije kao i firmi i pojedinaca koji se bave distribucijom i implementiranjem sistema. Korisnik ima Ugovor sa jednom od firmi u sistemu XLeco koja je njegov poslovni partner.
Predmet Opštih uslova o korišćenju prostora na XLeco serverima (u daljem tekstu: “Opšti uslovi”) je skup pravila i zakonskih regulativa o korišćenju internet prezentacije koju je za potrebe korisnika XLeco postavio na svoje servere. Opšti uslovi važe za sve korisnike sistema uključujući i partnere i distributere koji rade na projektu. Opšti uslovi korišćenja se menjaju povremeno zbog konstantnog razvoja tehnologije interneta. Korisnički ugovor podrazumeva poštovanje aktuelnih opštih uslova korišćenja koji su objavljeni na ovom mestu.

XLeco uzima sebi za pravo da trenutno suspenduje svaku prezentaciju kojom se ne poštuju ovi uslovi korišćenja. U slučaju manjih prekršaja pravila upotrebe XLeco će mejlom obavestiti korisnka i dati rok za uklanjanje nepravilnosti.
Pošto je XLeco internet platforma, svi ugovori sa Xleco se sklapaju isključivo online, generisanjem korisničkog profila i generisanjem same internet prezentacije, bez obzira dali je u pitanju internet sajt ili besplatan javni profil korisnika.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila Opštih uslova korišćenja i smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti. U slučaju nejasnoće korisnici su dužni da se obrate partneru XLeco sistema za pojašnjenje ili XLeco sistemu direktno preko opcije Česta pitanja koja je objavljena na osnovnom XLeco internet sajtu.

Internet prezentacija predstavlja multimedijalnu informaciju koja može da sadrži tekst, slike i grafička rešenja, a do koje se može doći putem interneta, preko njene internet adrese (URL).
Server je računar, odnosno prostor na hard disku - memoriji računara koji je u stalnoj vezi s internetom. Internet predstavlja globalnu informativno-računarsku mrežu. WWW (World Wide Web) predstavlja jedan od multimedijalnih servisa na Internetu. URL predstavlja identifikator - adresu servera na Internetu.
Mejl - Elektronska pošta podrazumeva poseban servis u okviru interneta koji omogućava slanje tekstualnih i drugih poruka između korisnika koji imaju vezu sa Internetom.
Pod E-mailom se podrazumeva prividna adresa elektronske pošte sa koje se sva pošta preusmerava na neku stvarno postojeću adresu elektronske pošte koja licu koje šalje poruku ostaje nepoznata.
Administrativni nalog je posebna adresa Korisnika na Serveru XLeco do koje Korisnik može doći putem registracije u sistem.

Obaveze Korisnika
Korisnik je dužan da sve promene koje propisuje zakon o javnim medijima, a koje nastupe posle zaključenja ugovora, bez odlaganja saopšti XLeco internet agenciji ili respektivno partneru sistema. Jedan od primera je objavljivanje impresuma.
Korisnik se obavezuje da XLeco pismeno i u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od promene, dostavi promenu svoje adrese, telefona, e-mail adrese i drugih podataka koji su neophodni za uspešnu komunikaciju između XLeco i Korisnika. U suprotnom XLeco ne odgovara za eventulnu štetu koja iz toga može proisteći.

Održavanje prezentacije
Sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje Prezentacije Korisnika XLeco sistema određuje isključivo Korisnik, poštujući pri tom ograničenja postavljena Ugovorom, Opštim uslovima i zakonom. Pod istim uslovima Korisnik u toku važenja Ugovora može vršiti izmene - ažuriranje svoje XLeco Prezentacije jednostavnim alatima pri čemu nije ograničen kao u CMS sistemima da održava samo sadržaje već može održavati i kompletnu strukturu, organizaciju kao i grafički dizajn svog sajta.

Odgovorno lice
Je fizičko lice odgovorno za sadržaj prezentacije, podaci odgovornog lica se moraju upisati u za to predviđena polja do kojih se dolazi pre objavljivanja sajta u okviru XLeco portala. Ukoliko se sajtu korisnika prilazi sa Xleco portala posetilac sajta može da komunicira sa odgovornim licem prezentacije popunjavajući polje koje je za tu svrhu predviđeno. Ukoliko se sajtu pristupa sa domena korisnika, korisnik se sam mora postarati da ispoštuje zakonsku regulativu i da ukoliko je recimo zakonom propisano da sajt mora da ima impresum, to i ispoštuje.
XLeco će u slučaju da ima zakonsku obavezu, da da podatke o odgovornom licu.

Nedozvoljene Prezentacije
Sadržaj, izgled, namena i funkcionisanje internet Prezentacije Korisnika ne mogu biti suprotni imperativnim zakonskim propisima zemlje u kojoj je sedište korisnika i međunarodnog prava.
Sadržaj prezentacije se smatra nedozvoljenim naročito:
• Ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup;
• Ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava ili prava industrijske svojine;
• Ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije;
• Ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
• Pornografija i drugi nepristojni sadržaji su najstrože zabranjeni;
• Ukoliko se objave sadržaji koji su protivni važećim moralnim normama društva;
• Ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
• Ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu.
• Objavljivanje šifri programa i načina kako da se bilo koji sigurnosni kod protivpravno prevaziđe
• Sadržaji terorističkog karaktera, posebno uputstva za "hakerisanje" i internet kriminal bilo koje vrste
• Poziv na nemire i protivpravno uzmemirivanje javnosti
U slučaju da prezentacija Korisnika ugrozi bezbednost i integritet XLeco servera, ugrozi prezentacije drugih korisnika na istom serveru, XLeco internet agencija zadržava pravo da trenutno ugasi Web Hosting nalog Korisnika. Gašenje prezentacije traje do potpunog razjašnjenja slučaja i ne podleže refundaciji sredstava, a računa se u redovan hosting period.
XLeco ne pregleda sadržaje korisnika pošto to nije moguće zbog varijabilnog korišćenja klijenata svojih web prezentacija. Više desetina. stotina ili hiljada korisnika mogu u svakm trenutku promeniti svoju prezentaciju i kopirajući sadržaj objave i pojedinačno više sadržaja nego što se može iščitati i prekontrolisati.
XLeco će u slučaju nepravednog isključenja prezentacije nadoknaditi Korisniku vreme produžetkom hostinga za dati period u kome je bio isključen, a u slučajevima kada XLeco nepravedno isključi korisniku prezentaciju po svom nahođenju, produžiće prezentaciju za dvostruko vreme isključenja. Nije moguća refundirati bilo koliku sumu novca, već XLeco refundacije mogu biti isključivo u obliku produženog hostinga. Nikakve druge nadoknade nisu moguće.
XLeco se ne smatra odgovornim za funkcinisanje interneta i u svakom trenutku je moguće da delovi mreže ne budu lokalno dostupni.
Ovo važi kako za dostupnost interneta serveru, tako i za dostupnost interneta lokalno korisniku. Ugovori koje mi imamo predviđaju 99,99% prosečne godišnje prisustnosti intermet prezentacije, međutim zbog poslednjih reorganizacija interneta u vezi registra domena i organizacije interneta ovo ne mora da bude pravilo i ne može da bude predmet ugovora sa krajnjim korisnikom.
Pogledati na primer:http://www.theverge.com/2013/11/8/5080554/nsa-backlash-brazil-germany-raises-fears-of-internet-balkanization

Nedozvoljeni sadržaji i dokumenti
Na server se smeju postavljati isključivo dokumenti (doc, docx, pdf ....) fajlovi veličine do 8 Megabajta, za koje Korisnik poseduje autorska prava.
Najstrožije je zabranjeno postavljati dokumenta koja nisu objavljena na XLeco internet prezentaciji. Naši serveri nisu predviđeni kao arhiva za dokumente. Ukoliko je korisniku potrebno da objavi sadržaje word dokumenata to može pomoću funkcije u editoru direktno u članak korišćenjem Google drive.
Dokumenti se ne mogu postavljati na server i koristiti za svrhe koje nisu u direktnoj funkciji internet stranice. 

Isključenje nečije prezentacije
se može zatražiti isključivo pismeno na adresu administrativnog odeljenja XLeco sistema preko kontakta na ovom sajtu. Da bi mi isključili nečiju prezentaciju prijavilac mora da nam da svoje tačne i proverljive podatke sa mogućnošću ličnog kontakta prijavioca i provere da je on zaista prijavio nedozvoljen sadržaj.

NEDOZVOLJENI VIDOVI PREZENTACIJA
XLeco sistem ne dozvoljava dalje iznajmjlivanje ili besplatno davanje prezentacije ili delova na korišćenje trećim licima bilo pravnim ili fizičkim.
Strogo je zabranjeno praviti portale, skupove sajtova drugih korisnika, ili objavljivati prezentacije drugih pravnih lica čija prezentacija je deo XLeco sistama. Princip je jednostavan:
JEDNO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE MOŽE IMATI SAMO JEDNU XLeco PREZENTACIJU, A NIKAKO ZAJEDNIČKU.
Izuzetak od ovog pravila predstavljaju portali partnera sa kojima je tačno dogovoreno kako njihove prezentacije mogu da izgledaju i koji imaju mogućnost pravljenja portala korišćenjem samog XLeco sistema.
Linkovi, skupovi linkova ili razmena banera se ne računaju u portale.

Na XLeco prezentaciji nije dozvoljeno razmenjivati ili davati za preuzimanje nikavih skupova dokumenata posebno audio i video priloga. Ovo se može raditi isključivo preko eksternih servisa, kao što su cloud memorije (Google Drive) ili Youtube
Sadržaji koji nisu u neposrednoj vezi sa prezntacijom nisu dozvoljeni.
Prezentaciju može imati samo punoletno fizičko ili pravno lice ili maloletnik čiji staratelj je lice odgovorno za sadržaje.
Povreda ovih pravila izaziva trenutno isključenje prezentacije bez prava na bilo kakvu refundaciju.

Korisnik sam mora da obezbedi sve materijale koje koristi na XLeco sajtu, da ih čuva i da se sam brine o autorskim pravima. Redovan backup sistema služi isključivo očuvanju prisutnosti prezentacije na internetu.
Po prestanku ugovora korisnik nema pravo na isporuku bilo kakvih materijala. Korisnik je sam dužan da pre isteka ugovora obezbedi potrebne kopije svog sajta, čuvanjem u pretraživaču ili na drugi način. U slučaju potrebe korisnik može da se informiše u Često postavljenim pitanjima o tome kako se čuvaju stranice sistema.
Programski kod sistema, kao i kopije baze podataka XLeco ne isporučuju korisniku.

Ograničenje odgovornosti XLeco

XLeco nije odgovoran za eventualna zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. XLeco ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje XLeco Prezentacije Korisnika, a posebno za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja XLeco Prezentacije, kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica - posetilaca XLeco Prezentacije.
XLeco ne odgovara za punovažnost i izvršenje Ugovora koje, posredstvom svoje XLeco Prezentacije Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima.
XLeco ne odgovara za sigurnost XLeco Prezentacije Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na internetu i prava pristupa Prezentaciji trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene XLeco Prezentaciji ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu. U slučaju da se bilo šta desi, XLeco ne odgovara materijalno već produžava vreme prezentacije za vreme koje se datim događajem izgubilo.
Za nedozvoljeni sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje svoje XLeco prezentacije isključivo odgovora Korisnik krivično, građanski i na bilo koji drugi način. Korisnik odgovara XLeco za svaku štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog sadržaja svoje Prezentacije. Korisnik se obavezuje da će u svakom slučaju da u vezi korišćenja svoje prezentacije držati XLeco van obligacija i svake štete nastale zahtevima trećih lica.

Komunikacija između XLeco i Korisnika (slanje obaveštenja putem pisma ili mejla)
Korisnik ne može svoja prava i dužnosti po potpisanom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru bez pismene saglasnosti XLeco.
XLeco može, u slučaju potrebe angažovati druge organizacije u smislu ispunjenja ugovornih obaveza prema korisniku.